Regulamin Festiwalu „Wino i Śpiew”

 1. Zasady korzystania z serwisu www.winoispiew.pl

 1. W celu korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do urządzenia z łączem, internetowym oraz zainstalowaną przeglądarką (np. Micorosft Edge, Mozilla, Opera, Google Chrome lub inna) z włączoną obsługą Java.

 2. Bilety można zakupić na stronie internetowej serwisu www.winoispiew.pl
  po uprzedniej rejestracji użytkownika, a więc prawidłowym i zgodnym z prawdą wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie, wyrażeniu zgody na treść regulaminu oraz podaniu obowiązkowych danych osobowych (imię, nazwisko i adres e-mail, adres).

 3. Kupujący jest zobowiązany podczas korzystania z Serwisu do:

 1. niewykorzystywania zawartości Serwisu w celach innych niż pozyskanie informacji o Festiwalu lub zakup biletów, tj. wyłącznie do użytku osobistego,

 2. korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,

 3. przestrzegania prawa, w tym niniejszego Regulaminu,

 4. zachowania zasad bezpieczeństwa w związku z korzystaniem z sieci Internet,

 5. poszanowania dóbr osobistych osób trzecich.

 1. Sprzedaż biletów

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do uczestników Festiwalu Wina organizowanego w dniu
  4 czerwca 2023 r. przez
  Wehikuł Smaku Mariusz Kamiński z siedzibą w Kielcach (przy ul. Starowapiennikowej 39 D; 25-112 Kielce,  posiadającą numery: REGON: 364662816 NIP: 6572493573 (zwany zamiennie „Organizator”, „Sprzedawca” lub „Dystrybutor biletów”).

 2. Festiwal „Wino i Śpiew” organizowany jest w Kielcach przy ul. Plac Moniuszki 2B w dniu 4 czerwca 2023 r. tj. niedziela w godzinach od 12:00 do 22:00. zwany dalej („Festiwal”) i ma charakter imprezy zamkniętej/biletowanej.

 3. Regulamin określa zasady i tryb zawarcia umowy sprzedaży umożliwiającej Kupującemu (osobie fizycznej, pełnoletniej i posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych) udział w Festiwalu, tj. nabycia biletu wstępu i uczestnictwa w Festiwalu.

 4. Kupujący poprzez zakup biletu wstępu, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu,
  w szczególności Kupujący oświadcza, że Organizator i upoważnione przez niego osoby mają prawo do weryfikacji danych osób, które chcą zakupić bilety, a także wziąć udział w Festiwalu jako uczestnicy.

 5. Podczas festiwalu następować będzie prezentacja win przez wytwórców, producentów lub dystrybutorów win, którzy będą prezentować, poddawać do degustacji wina.

 6. Bilet wstępu należy okazać osobie upoważnionej przez Organizatora do kontroli biletów przy wejściu na nieruchomość gdzie odbywać się będzie Festiwal.

 7. Bilet zostanie wysłany Kupującemu na podany przez niego przy zawarciu umowy adres email bezpośrednio po zaksięgowaniu przelewu płatności ceny na rzecz Sprzedawcy lub zostanie wręczony Kupującemu po uiszczeniu gotówką ceny w punkcie sprzedaży wyznaczonym przez Organizatora. Cena biletu wynosi 160 złotych, zawiera podatek vat (8%). Do ceny biletu dodawana jest opłata za dostawę w wysokości 14,99 zł ( z Vat) – przy zakupie jednego biletu. Przy zakupie więcej niż jednego biletu dostawa jest bezpłatna. 

 8. Zakup biletu wstępu jest równoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem o uczestnictwo w Festiwalu oraz akceptacją wszystkich regulaminów.

 9. Bilety mają charakter biletów imiennych, a ich odsprzedaż osobom trzecim jest wyłączona.

 10. Ilość dostępnych biletów jest ograniczona, Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia ich sprzedaży w każdej chwili, bez podawania przyczyny, w tym z uwagi na odwołanie Festiwalu, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 11. Bilet upoważnia wyłącznie Kupującego do uczestnictwa w Festiwalu. Posiadacz Biletu, który nie potwierdzi dokumentem urzędowym (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) tożsamości oraz ukończenia 18 roku życia nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Festiwalu. W takim wypadku Organizator nie zwraca ceny za Bilet, ani nie odpowiada w żaden inny sposób wobec Kupującego lub osoby próbującej wejść na teren Festiwalu.

 12. Ważnym biletem wstępu na Festiwal jest wyłącznie bilet wydany przez Organizatora
  i opatrzony hologramem.

 13. Ceny biletów zawierają podatek VAT, aby otrzymać fakturę VAT należy zgłosić taką potrzebę podczas składania zamówienia na bilety.

 14. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Organizatorem zostaje zawarta po spełnieniu wymaganych procedur zakupu biletów, w tym dokonania płatności przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej, systemu płatności mobilnych:  PayU, Blik oraz w formie gotówki w autoryzowanych punktach sprzedaży. Kupujący ponosi koszty pośrednictwa banku, instytucji finansowej lub systemu płatności mobilnej we własnym zakresie.

 15. Po okazaniu biletu zostanie wydana opaska identyfikacyjna, co będzie upoważniać uczestnika do wzięcia udziału w Festiwalu.

 16. Zapłata za bilet niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie transakcji, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.

 17. Uczestnik Festiwalu będzie mógł nabywać u Organizatora „Talary”, stanowiące walutę na terenie Festiwalu.

 18. Sprzedaż jakichkolwiek produktów przez wytwórców, producentów lub dystrybutorów na Festiwalu i ich zakup przez Kupujących może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Talarów kupowanych za pośrednictwem Organizatora na Festiwalu.

 19. W ramach zakupionego biletu wstępu, Kupujący otrzyma również od Organizatora Talary, które może wymienić na produkty oferowane na Festiwalu przez wytwórców, producentów lub dystrybutorów obecnych na Festiwalu przy czym „jeden talar” stanowi równowartość jednego polskiego złotego, a dostępne nominały talarów to 5, 10, 20.

 20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć Uczestników Festiwalu zrobionych podczas Festiwalu wyłącznie w celach promocyjnych, marketingowych i reklamowych kolejnych edycji Festiwalu.

 21. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu napojów alkoholowych, jedzenia i picia.

 22. Wprowadzanie zwierząt na teren Festiwalu jest zabronione.

 23. Na terenie Festiwalu wszystkich Uczestników

  1. prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych, działań akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych bez zgody pisemnej Organizatora, jak również żadnych działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

  2. posiadania substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, w tym butli z gazami palnymi, w tym również typu turystycznego.

  3. używania otwartego ognia,

  4. spożywania własnego alkoholu oraz zażywania środków odurzających;

  5. obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem miejsc specjalnie wyznaczonych.

 1. Zabrania się posiadania napojów alkoholowych, broni palnej i amunicji, materiałów wybuchowych oraz przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na terenie festiwalu. W związku z tym organizator zastrzega sobie prawo do selekcji Uczestników. W takim wypadku opłata za bilet zakupiony przez Uczestnika nie podlega zwrotowi.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy uczestnika, który jest podejrzany o wniesienie na teren festiwalu własnego alkoholu, narkotyków lub substancji niebezpiecznych oraz nie stosuje się do innych zakazów określonych powyżej.

 3. Organizator w uzasadnionym przypadku zastrzega sobie prawo do wyprowadzenia Uczestnika poza teren obiektu, włącznie z wezwaniem na miejsce Policji. W takim przypadku również zakupiony przez Uczestnika bilet nie podlega zwrotowi.

 4. Zabrania się wstępu na teren Festiwalu osobom nietrzeźwym, znajdującym się w stanie odurzenia, zakłócającym porządek publiczny, naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników oraz Wystawców. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren Festiwalu takie osoby. W takim wypadku opłata za bilet zakupiony przez Uczestnika nie podlega zwrotowi.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie wniesione przez Uczestnika na teren Festiwalu.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu Uczestnika powstałą z winy Uczestnika lub osoby trzeciej, a w szczególności będącej wynikiem niewłaściwego nadzoru własnego mienia.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie Uczestnika, powstałą z jego winy lub z winy osoby trzeciej, za którą Organizator nie odpowiada.

 8. W trakcie trwania Festiwalu wszyscy uczestnicy są zobowiązani stosować się do wszelkich poleceń Organizatora oraz osób przez niego upoważnionych. Jeżeli uczestnik festiwalu, wbrew poleceniom organizatora i osoby przez niego upoważnionej, będzie przeszkadzał w przebiegu imprezy, Organizator może usunąć tego uczestnika z terenu imprezy bez prawa zwrotu biletu.

 1. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje uczestników Festiwalu będą rozpatrywane przez Organizatora. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie podczas Festiwalu, bezpośrednio
  do Organizatora
  lub mailowo na adres kontakt@winoispiewfestiwal.pl

 2. Reklamacje należy złożyć najpóźniej w terminie 2 dni po zakończeniu Festiwalu.
  W przeciwnym razie reklamacja nie będzie brana pod uwagę przez Organizatora. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. 

 3. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie Organizator poinformuje o tym fakcie i wyznaczy nowy termin na rozpatrzenie reklamacji o czym poinformuje Uczestnika.

 1. Zwrot biletu

 1. Kupujący ma prawo do zwrotu biletu wyłącznie na następujących zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

  1. zwrot biletu bez podania przyczyny zwrotu możliwy jest w ciągu 14 dni zaczynając od dnia dokonania zakupu biletu, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia

  2. warunkiem dokonania zwrotu biletu jest posiadanie dokumentu zakupu (paragon/faktura)

  3. formularz musi zostać wysłany z adresu poczty elektronicznej,
   z którego dokonano zakupu produktów

  4. zwrot ceny biletu wykonywany w formie przelewu bankowego

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

  • Adresat: Dane Organizatora

  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży biletu (-ów) z dnia ………………

  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  • Adres konsumenta(-ów)

  • Numer zamówienia

  • Numer konta bankowego

  • Data i podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  • Załącznik (potwierdzenie zakupu biletu)

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takich przypadkach nowy i zaktualizowany Regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie Festiwalu.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze,
  w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 6. Regulamin podlega prawu polskiemu, a w przypadkach spornych strony zobowiązują się do polubownego załatwienia sporu. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, właściwym miejscowo sądem jest sąd według siedziby Organizatora.

 1. Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), RE-DESIGN informuje, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wehikuł Smaku Mariusz Kamiński z siedzibą w Kielcach 25-112 przy ul. Starowapiennikowej 39 D. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi (wskazujemy podstawę do przetwarzania danych).

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych kontakt@winoispiewfestiwal.pl

 2. Przedstawicielem Administratora jest Mariusz Kamiński kontakt@winoispiewfestiwal.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu

  • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

  • umożliwienia logowania do Serwisu,

  • realizacji umowy dotyczącej usługi i e-usług,

  • komunikacji z Użytkownikiem ( e-mail, formularz kontaktowy itp.)

  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),

  • prowadzenia systemu komentarzy,

  • świadczenia usług społecznościowych,

  • promocji oferty Administratora,

  • marketingu, remarketingu, afiliacji,

  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,

  • działań analitycznych i statystycznych,

  • windykacji należności,

  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi

  • weryfikacji swojej tożsamości i wieku w momencie wejścia na teren Festiwalu,

  • publikacji przez Organizatora w środkach masowej komunikacji swojego wizerunku w związku z uczestnictwem w Festiwalu, w tym
   w formie nagrań audio-video oraz fotografii, mających na celu informowanie o Festiwalu, a także jego promocję.

  na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres

  • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

  • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

  W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

 5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w innym celu. 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu, lub udziału w Festiwalu.

 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

 7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.  9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 10. Administrator nie zamierza przekazywać dane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.